-

-- DET DYNAMISKE PARTI --

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse

Det Dynamiske parti har fået ny website med ejet domæne: www.ddparti.dk.

 

Her vil Partiet lancere sin politik, der jo vil være ret markant i forhold til de andre danske partier. Så følg med her på websitet, som gerne skulle udvikles i takt med, at redaktøren finder ud af det sindsige redigeringssystem, webudbyderen har konstrueret.

 

Partiets hovedprogram-punkter vil blive opregnet senere på dette web-site.

 

Her og nu vil nogle korte kommentarer / politiiske programmer i relation til de aktuelle forhold være på sin plads.

 

DE NYESTE INDLÆG FINDES NEDERST - TRYK "CTRL+END FOR AT SE DISSE!

 

 

 

Danmark er igen i krig. Denne gang mod Islamisk Stat i Irak.

DDP kan ikke se nogen som helst mening med dette tiltag - ud over måske at profilere en statsminister, der kun har et ønske: at opnå en international politisk toppost i

stedet for den, som den tidligere økonomiminister snuppede for næsen af statsministeren.

 

 

Dagpengemissæren skal løses. Der skal hurtigst muligt indføres dagpenge-ret til alle , der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Retten skal gælde uden tidspbegrænsning, så længe borgeren er arbejdsduelig. Retten skal administreres af staten gennem statslige arbejdsformidlinger. Fagforeninger skal totalt kobles fra denne administrative opgave. De, der er smidt ud af dagpengesystemet, skal selvfølgelig tilbage i systemet med dagpengeret fra dag 1.

 

 

Statsministeren bør udskrive valg nu - og ikke vente et halvt eller helt år. Regeringen har ikke noget politisk program ud over flygtninge-jagt-programmet, som den deler med oppositionen og de fleste danskere . Så flytningespørgsmålet udgør ikke noget politisk spørgsmål, der kan afgøre valget. Så dette spørgsmål er ikke et grundlag at udskrive valget på. Det er derimod dagpengespørgsmålet og den genopstandne krigsførelse i Irak. Det må være i demokratiets ånd og anatomi , at danskerne bliver hørt om såvel dagpengesagen som det principielle spørgsmål, om Danmark skal optræde som en af verdens politibetjente, når den til en hver tid siddende regering finder det opportunt af en elller flere grunde. Eller mener det store flertal simpelthen bare, at danskerne (vælgerne) ikke skal blande sig i den sag, men bare betale regeningen, som krigsdeltagelsen koster?

 

 

Enhedslisten er et andet emne, der skal nævnes her. Partiet (er det et parti?), der er DDP´s nærmeste og eneste politisk ven i Folketinget, bør snart blive voksent og holde op med at være stik irenddreng for Soc.dem og Soc.folk.parti. Soc.dem er i dag et rent borgerligt

parti og Soc.folk.parti er en samling "renegater" eller opportunister, der bare venter på at "springe ud af skabet". Enhedslisten er i dag venstrefløjens eneste repræsentant på tinge og bør optræde som sådan . Enhedslisten bør ved de verserende finanslovsforhandlinger stille krav om "restaurering" af dagpengesystemet - i hvert fald til ordningen før "2-års-attentatet., og hvis dette ikke kan honoreres af Schmith og Corydon, vælte regeringen.

 

 

11/12-14:

 

DDP må igen konstatere, at Enhedslisten ikke er i stand til at leve op til sit ansvar som venstrefløjs-parti. Partiet ikke blot svigter deres vælgere. Nej, partiet snyder dem reverenter talt. De røvrender simpelthen deres vælgere, som de har gjort det lige siden sidste valg. Så hvad skal vi med Enhedslisten? De dagpengeudsmidte står tilbage med en lang næse og skæget i postkassen. Enhedslistens repræsentation på Borgen er således bare en kariere-klub, ligesom SF´s - og Soc.dem.`s folketingsmedlemme - måske bortset fra sidstnævnte partis regeringsmedlemmer. De finder sig i hvad som helst for at holde liv i deres kariere. Det er ynkeligt!

 

29/12-14:

 

Folketinget har iflg. TV2 vedtaget en lovændring, der indføre et objektivt straffeansvar under en vis procent i forhold til den tilladte hastighed. Det objektive straffeansvar gælder for ejeren af en bil, hvis bilen er målt af de kendte hastighedsmålere til at have kørt for stærkt i forhold til på stedet gældende maksimale hastighed., og ejeren ikke af politiet kan identificeres som chauffør. Hvad der gælder, hvis politiet med sikkerhed kan konstatere, at ejeren ikke førte bilen i gerningsøjelblikket, meldte TV2 ikke noget om. Iflg. TV2 skyldtes lovændringen, at der kommer for få hastighedsbødeindtægter i statskassen, fordi man ikke kan identificere føreren af bilen i gerningsøjeblikket.

 

Altså - som nævnt - objektivt straffeansvar - nu også overfor privatpersoner (TV2 sagde ikke udtrykkeligt, at det kun gælder i virksomhedsudøvelsessammenhæng.

 

Sagen demonstrerer, hvor langt ud folketingsmedlemmer er i forhold til almindelig realitetssans og realitetsbaseret lovgivning. Der er tale om et stykke sygt lovgivning, der strider mod alle retsprincipper. Noget makværk begået af lusede amatører, som ikke har et begreb skabt om hvad de har med at gøre!!

 

30/12-14 - DDP´s NYTÅRSPAROLE:

 

DDP MÅ ENDNU EN GANG OPFORDRE DEN DANSKE STATMINISTER TIL AT UDSKRIVE VALG. REGERINGEN HAR INGEN BERETTIGELSE, DA DEN INGEN POLITIK HAR MOD DEN STORE OG PERMANENTE ARBEJDSLØSHED, HVOR TUSINDER AF DANSKERE ER SENDT UD I HÅBSLØS OG UDSIGTSLØS ARBEJDSLØSHED. DET MÅ ET RIMELIGT KRAV , AT REGERINGEN STILLES TIL ANSVAR FOR DERES GERNINGER OG UNDLADELSER UNDER DENS REGIMENTE!!

 

16/1-2015:

 

Af en lille notits i gratisavicen Metro Express den 14. januar 2016 fremgår, at statsministeren udtaler, at regeringen ikke er færdig med at lave "reformer", hvilket - som det fremgår er i overensstemmelse med regeringenspartneren Det Radikale Venstre´s synspunkt.

 

Det bliver "spændende" at se, hvad Regeringen pønser på af ubehageligeheder for Danmarks økonomisk set underklasse-borgere, herunder .f. eks. kontanthjælpsmodtagerne.

 

I forvejn har regeringen tvunget mange af disse til at udføre arbejde på lønmæssigt set slavelignende vilkår sammenholdt den normale indste løn i Danmark.

 

Regeringen - herunder også Socialdemokraterne - må således antages at have den opfattelse, at kontanthjælpsmodtagere ikke gider arbejde.

 

I alt fald er sådanne slavemetoder ikke Danmark værdigt. Hvis regeringen vil tvinge kontanthjælpsmodtagere til at tage de arbejdsopgaver, som det drejer sig om, SKAL regeringen betale dem en anstændig løn svarende til mindstelønen i Danmark. ELLERS HAR DANMARK JO GENINDFØRT SLAVERIET - I DANMARK KENDT SOM HOVERI-ARBEJDE FRA LUDVIG HOLBERGS TID. DE DANSKE MAGTHAVEMDE OG DERMED ANSVARSHAVENDE POLITIKERE HAR TILSYNEDLADENDE MISTET REALITETSSANSEN OG JORDFORBINDELSE. ELLER MÅSKE ARBEJDER DE PRIMÆRT FOR GEDULGTE PRIVAT-/ERHVERVSØKONOMISKE INTERESSER.

 

I alt fald er det foranstående beviset på,, at Socialdemokraterne i dag er et rent borgerligt part, der ikke længere varetager underklassens interesser, men andre interesser, nemlig de samme interesser, som alle de formelt borgerlige partier arbejder for.

 

SÅ - KÆRE SOCIALDEMOKRATER - HVAD MED AT GØRE DET, SOM ER SÅ MODERNE, NEMLIG AT "SPRINGE UD AF SKABET"!?

1. februar 2015

 

Danske Folkeparti forsøger nu at sende det signal til vælgerne, at partiet tager afstande fra medlemmer af partiet, der hader islam. De bliver simpelthen verfet ud af partiet.

 

Dette hykleri er jo rent ud sagt ikke til bære, når partiet lige siden dets start som Fremskridtspartiet har prædike foragt og mistro for alt, hvad der ikke kommer fra stort set den vestlige halvkugle, vel at mærke hvis de ikke havde den korrekte hvide hudfarve. Hykleriet har ingen limet i dette parti. Det gælder også på andre politik-områder, men det kommer vi nok tilbage til en anden gang.

 

Fremskridtspartiet og, Danske Folkeparti har igennem årtierfkørt et dobbeltspil og er sluppet godt fra det på grund af en presse, der ikke kan - eller ikke vil - se skoven for bare træer.

 

Dansk Folkeparti vil ikke med i en kommende Venstre-regering, fordi så kan de ikke længere praktisere deres dobbeltsidige propaganda herunder vedrørende muslimer.

 

DANSK FOLKEPARTI´S SANDE ANSIGT KOMMER FØRST FREM, DEN DAG PARTIET FÅR ABSOLUT FLERTAL I FOLKETINGET! OG DET ER ABSOLUT IKKE ET UREALISTIK SCENARIE!!

 

 

 

 

 

 

 

--- OOO 000 ---

 

 

 

DET DYNAMISKE PARTI

DDP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARTIETS MÅL

 

Der opstilles følgende mål, som Partiet skal sigte mod at få gennemført – på sigt:

 

 

1) Danmark skal udtræde af EU.

 

2) Folketinget skal flyttes til Århus.

 

3) Narkotika af en hver slags skal lovliggøres - såvel hvad angår brug heraf som handel hermed. Handlen skal foregå i statsbutikker. Salget må kun ske til voksne personer. Det skal samtidigt iværksættes systematisk, dybdegående og vedvarende informationsvirksomhed om risikoen ved at prøve af - og regelmæssig brug af narkotika af forskellig slags.

 

4) Mord skal altid straffes med livstidsfængsel.

 

5) Vold af enhver art skal straffes med meget langvarige fængselsdomme.

 

6) Forholdene i fængslerne skal ændres, så der opnås fuld kontrol med de indsatte, herunder således at indsatte beskyttes mod overgreb og overfald foretaget af andre indsatte.

 

7) Rockerklubber skal forbydes, og det skal være forbudt at bære mærker, der har relationer eller associationer til rockere eller rockerklubber og andre voldspersoner, voldsorganisationer og voldsfilosofier. Overtrædelse af disse regler skal straffes med lange fængselsstraffe.

 

8) Militæret i Danmark skal nedgradueres til lokalforsvar, der kun har til formål at forsvare, landets centrale institutioner.

 

9) Det skal således ved lov forbydes, at Danmarks militær deltager i militæraktiviteter uden for landets grænser, herunder også øvelsesaktiviteter. Det vil herefter være op til NATO, at beslutte Danmarks tilknytning til NATO.

 

10) Den økonomiske politik i Danmark skal ændres, således at vækst ikke længere er noget mål.

 

11) I stedet skal der indføres tiltag, der tilstræber et vedvarende, bæredygtigt, økologisk brug af Danmarks fysiske ressourcer af en hver art.

 

12) Enhver form for virksomhed, der udnytter mennesker på uacceptabel måde, skal forbydes med særdeles mærkbar straf som konsekvens af overtrædelse af forbuddet.

 

13) Enhver form for virksomhed, der udnytter dyr på uacceptabel måde, herunder ved at masseproducere, masseopbevarer og masseaflive disse skal forbydes med særdeles mærkbar straf som konsekvens.

 

14 )Arbejdsløshedsunderstøttelse skal indføres som fast og tidsmæssigt ubegrænset økonomisk grundlag for arbejdsløse på et rimeligt niveau. Samtidigt skal arbejdsformidlingen intensiveres meget, herunder såvel på det individuelle, personlige plan, som på et overordnet plan. Der skal samtidigt indføres pligt for virksomhederne til at beskæftige de arbejdsløse, herunder med tilskud.

 

15 )Socialhjælp (social pension) til ikke arbejdsduelige skal opgradueres til et rimeligt niveau, d.v.s. på samme niveau som arbejdsløshedsunderstøttelsen. Social pension skal ikke være livsvarig, men skal være en ret, så længe borgeren ikke er arbejdsduelig.

 

16 )Folkepension (alderspension) skal opgradueres til et rimeligt niveau, d.v.s. på samme niveau som understøttelsen, i det omfang pensionisten ikke har andre offentligt betalte – herunder skattefradragsfinansierede - pensionsmidler, der bringer hans pension over det nævnte niveau.

 

17) Folkekirken skal afskaffes. Enhver form for religionsdyrkelse skal privatfinansieres og ikke betales af det offentlige. Begravelse og ligbrænding skal med et vist beløb betales af det offentlige.

 

18) Sygehusvæsenet skal opgradueres, således at der ikke er ventelister ved kritiske eller smertegivende sygdomme. Handikappede skal have den hjælp, de har brug for til at føre en så normal tilværelse som muligt, herunder i form gratis tildeling af handikapremedier af en hver art.

 

19) Aborter, bortset fra ved livstruende – eller varig helbredstruende graviditeter, skal forbydes med straf af de abortudførende som konsekvens.

 

20) Adgang til universiteterne skal være fuldstændig fri, således at der ikke kræves nogen forkundskaber, for at studere på universiteterne. Adgangskvoter skal således afskaffes. I stedet skal alle nye studerende til en grundig samtale med en studierådgiver, inden de vælger studie.

 

21) Studiehjælp skal opgradueres, således at de studerende ved lån og støtte kan gennemføre studiet uden at skulle tage ikke relevant arbejde, der kun har til formål at skaffe den studerende indtægter. Det samlede låne- og støtte niveau skal svare til arbejdsløshedsunderstøttelse.

 

22) Den akademiske frihed skal bevares. Der skal således ikke være restriktioner i form af krav om gennemførelse af et studie inden for et vist tidsrum. Det skal også være muligt at skifte studie inden for visse tidsgrænser.

 

23) Universiteterne skal sikres frihed til at forske – uafhængigt af erhvervslivets interesser. Hvis erhvervslivet ønsker forskning til gavn for erhvervslivet, må erhvervslivet selv oprette og betale forskningsinstitutioner for egne midler. Det skal ikke være universiteternes opgave af virke som forskningsafdelinger for erhvervsvirksomhederne.

 

24) Personskattesystemet skal reformeres, således at personer med høje indtægter og med formuer betaler mere skat og personer med lave indtægter betaler mindre i skat. Virksomheder skal betale mere i skat, end de gør i dag. Det samlede skatteindtægtsprovenu af personskatter og virksomhedsskatter skal herved forøges, så det dækker de udgiftsforøgelse foranstående forslag vil medføre.

 

25) Skattelovene skal samtidigt forenkles, og Skattevæsenet skal have forøgede ressourcer, således at der kan foretages mere effektiv skattekontrol af alle selvangivelserne.

 

26) Sportsgrenen boksning skal forbydes totalt, hvad enten der er tale om amatørboksning eller proffesionel boksning. Det samme gælder andre sportsgrene, der - efter en konkret vurdering - bør sidestilles med boksning.

 

 

Andre mål kan komme til senere, ligesom de nuværende mål eventuelt ændres eller udbygges.

DDP´s mål er således dynamiske og tager udgangspunkt i den aktuelle situation for Danmarks borgere, virksomheder og institutioner.

DDP er således meget optaget af at rette op på de enorme skader, den siddende regering, har afstedkommet på det tidligere – og således ikke længere eksisterende – danske velfærdssystem.

29. januar 2015

 

22. februar 2015

Der har som bekendt været et terrorangreb i Danmark - eller som nogen siger PÅ Danmark. Men VAR det egentlig terror i Straffelovens forstand. Eller var det egentlig "almindelig" kriminalitet i Straffelovens forstand, så som mord, forsøg på mord og grov legemsbeskadigelse? Nu skal der ikke her foregå en juridisk diskussion eller udredning, men derimod en politisk tilkendegivelse. DDP tager altid afstand for ulovlig vold af en hver slags og som det klare udgangspunkt også lovlig vold, så som krigshandlinger, legaliserede voldsstraffehandlinger, så som henrettelser, piskning og. deslige samt tortureringer være sig fysiske som psykiske.

 

DDP er et ateistisk parti, som samtidigt har som programpunkt, at mennesker har ret til at have og dyrke den tro, de ønsker, så længe de ikke - i religionens navn - øver vold mod andre mennesker eller i øvrigt chikanere andre mennesker med deres religion eller hvad slags tro eller livssyn de måtte have. DDP ønsker således ikke at blande religion og politik sammen og ønsker så nogen for religiøs indflydelse på partiets program, mål og målsætnnger.

 

 

 

5. april 2015

Valget nærmer sig. Det er også gået op for TV2, der for alvor har sat gang i propagandaen for TV-stationens fødselshjælper: partiet Venstre; et parti som stammer fra bondeopstanden og der derefter følgende gårdmandsvælde og som ikke i dets filosofi er kommet videre, selv om bønderne nu er rykket ind i byernes villakvarterer og bønder for manges vedkommende er lønmodtagere. Partiet Venstre er således en anakronisme, som overlever på løgn og selvmodsigende handlinger. Partiet går ind for ubegrænset liberalisme, men benytter en hver lejlighed til konkurrencebegrænsning (se bare på landbruget og den tilhørende industri!!!). Partiet går vel også ind for ytringsfrihed men har samtidigt monopoliseret pressen i Danmark ved at tage og beholde kontrollen over TV2 og de betydende aviser i Danmark, samtidigt med at det fik totallammet den alt for venstreórienterede (socialistiske) Danmarks Radio ved erstatning af Radiorådet med en af partiet Venstre styret bestyrelse, ved budgetfinten omkring institutionens forvisning til udkantsdanmark (Amager) og senest ved indsættelse af marionetdirektøren (en IP-jurist !!).

 

 

 

31. august 2015

Valget er overstået. Vi slap af med Helle Thorning, som nu formentlig går og venter på en toppost - altså en post med rigtig mange penge til indehaveren - i EU eller det der ligner EU.

 

I stedet har vi fået Lars Løkke Rasmussen som statsminister.Han har gennem nogle af sine ministre ("stikirenddrenge") lanceret et frontaltangreb på bl.a. de studerende i Danmark - reelt rettet mod studerende, der ikke kommer fra "Venstre-familier". Denne slags studerende udgør således en trussel mod Venstres hævdvundne herredømme i Danmark. Angrebet giver ingen problemer for LLR/Venstre, da Dansk Folkeparti ikke regner med at have så forfærdelig mange studerende som DF-vælgere. Midlet til at få udryddet de studerende fra fattige lønmodtagere eller arbejdsløse familier er besparelse på universiteternes og andre læreanstalters budgetter. Enkelte institutioner er undtaget fra planerne, nemlig disse, hvor det ville gå ud over venstres vælgere (bl.a. åndværksmestre og formentlig også landsbrug). Et kvalificeret gæt vil være, at planerne også omfatter besparelser på SU-støtten, hvilket som bekendt igen - efter et andet af Løkkes initiativer - danner nivieau for de "nye" flygtningeydelser, hvilket jo går ud på at sulte flygtningene ud af landet og forhindre nye sådanne i at komme til gode, gamle Danmark. Joh, vi har i sandhed igen fået en Venstre-regering, der jo allernådigst havde udlånt regeringsnøglerne til Helle Thorning, underforstået at det vidste de godt, at der ikke skete noget ved, snarere tværtimod.

 

Der kan måske i anledning af statminister-skiftet være grund til at spørge, hvilke kræfter der står bag Lars Løkke Rasmussen, og samtidigt at hvilke kræfter, der står bag hans rival, Kristian Jensen, som af uransagelige årsager accepterede udenringsministerposten, hvor han - behændigt - er sendt ud af DK i en meget stor del af tiden. Endelig må man også i denne sammenhæng rette projekttørlyset mod den tilbagekommende finansminister Klaus Hjort Frederiksen. Der er nok ingen tvivl om, at de tre nævnte venstrefolk hver især repræsenterer forskellige - formentlig ind i mellem modstridende - kræfter i partiet.

 

Partiet Venstre har med stor snedighed ved en mangeårigt bevidst stræben tiltaget sig en uhørt magt over Danmark og danskerne. Der er nok heller ingen tvivl om at denne bevidste magttilraning har et klart overordnet, meget ambisiøst politisk formål. Dette formål - endemål - holdes umiddelbart skjult for befolkningen af hensyn til ikke at skæmme vælgerne bort, men formålet forfølges stille og roligt ved en "påstand" om, at statministeriet tilhører Venstre, og ved en bevidst langsigtet salami-taktik, der skal føre Danmark derhen, hvor Venstre mener, Danmark skal hen, nemlig tæt på den ultimative liberalisme..

 

Og lige nu er det flygninge og de fattige studerende, der skal hollde for

 

 

 

.27. september 2015

Venstre har fået sin sag for vedr. flygtningene - herunder i forhold til EU, som partiet jo elsker på især landbrugets vegne. Løkke kan / tør (?) ikke sidde nede i EU og meddele sine regeringschef-kollegaer, at han ikke vil have flygtninge, så derfor har han rystet op med et typisk Venstre-/ Løkke-trick, nemlig 1.000 stk., nogen som vi formentlig aldrig ser noget til i DK. Partiet er jo kendt for kreativ bogføring.

 

Altså kære hr. statsminister Løkke Rasmussen! Hvor dummme regner du os egenglig for at være?

 

Der er ingen tvivl om at Frau Merkel er dybt "imponeret", da hun jo kun selv kommer til at tage minimum 1.000.000 stk.

 

22. oktober 2015

 

Der er nu ingået et dagpengeforlig mellem Venstre, DF og Socialdemokraterne.

 

Der er tale om en aftale, der ikke en gang giver ret til dagpenge i to år, når man indregner karensdagene.

 

Dermed har Socialdemokraterne omsider bekendt kulør på dagpengeområdet.

 

Socialdemokraterne har således lige fra starten været enig med Venstre og Dansk Folkeparti om at halvere dagpengeperioden fra 4 år til 2 år. Så løgnen om, at De Radikale stod i vejen for at genindføre de 4 år står nu lysende klart til skue for blandt andet alle Socialdemokraternes vælgere.

 

Det indgåede forlig er intet mindre end en krigserklæring mod venstrefløjen i dansk politik og - ikke mindst -imod de mangle arbejdsløse og deres familier, der vil blive ramt af tidsgrænsen i de kommende år.

 

Folketingets flertal har således vist sig som det de er: en samling kyniske og skrubbelløse individer, der kun har én ting i hovedet, nemlig at mele deres egne vælgeres kager, herunder i form af skattelettelser.

 

Og det må derfor være ud fra denne tingenes tilstand at disse individer skal imødegås i de kommende år.

 

Og til Socialdemokraterne: Pak alt jeres snak om solidaritet og social ansvar sammen! I er ikke andet end en samling hyklere!

23. oktober 2015

 

Venstreregeringen har - helt uhørt og vel uden fortilfælde- opfordret børnefamilier til ikke at arbejde på deltid men se efter at komme på fuld arbejdstid. Regeringen mener således, at den skal blande sig i folks private familieliv.

 

Så DDP´s modkampagne må være: Bare på på deltid alt det I kan få råd til !!

 

Det kan ikke være politikernes - herunder regerings opgave - at tage stilling til om folk skal arbejde på deltid eller fuld tid. Det må da - også efter liberal politik - være noget, folk selv tager stilling til.

 

Eller er vi ved at nærme os kinesiske tilstande i Danmark under den liberale regering?

27.oktober 2015

 

FLYGTNINGSITUATIONEN I EUROPA

 

Der er grund til at fremsætte nogle betragtninger om Regeringens håndtering af flygtninge situationen, som den udspiller sig i Europa og Danmark.

 

Statsminister L. L. Rasmussen meddelte offentligheden (hvis ikke også EU), at man ville modtage 0 flygtningen ud af de flygtninge som EU søger at fordele mellem medlemslandede.

 

Senere ændre L. L. Rasmussen nullet til 1.000 (skriver: et tusinde) flygtninge af disse - efter EU-Kommisionens planer - EU-fordelte flygtningen. Det skete vistnok lige inden L. L. Rasmussen skulle ned til et EU-topmøde - altså med hans regeringschef-kollegaer. (Og er det ikke bare L. L. Rasmussen, når han er "bedst".

 

Han håbede vel og troede vel nok, at han dermed havde "skudt papagøjen". -På den ene side: imødekommenhed overfor centrale chefkollegaer, og på den anden side: kun et symbolsk antal, der ikke kunne gøre en flygtningeskræmt "kat" (læs: hans vælgere) fortræd.

 

Men han tog vistnok fejl !!!

 

Regeringens politik er - som bekendt - at den ønsker suverænt selv at fastlægge Danmarks flygningepolitik, herunder selv suverænt at bestemme, hvor mange flygtningen, Danmark vil modtage.

 

Det opfatter Regeringens vælgere, som betydende: nul flygtninge.

 

ER DET IKKE HELT NYE TONER I DANSK POLITIK? -

 

 

 

 

13.november 2015

 

Venstre-regeringen har fremsat nye forslag til begrænsning af flygtningetilstrømningen til Danmark.

 

Et af forslagene går ud på at oprette en TELT-LEJR i Thy. En ny "Thy-Lejr" kunne man kalde det.

 

Lejren tænkes oprettet til indkvartering af enlige mandlige flygtninge.

 

Lejren er således tænkt anbragt så langt væk fra København (læs: Hellerup, Gentofte, Lyngby og omegen) som muligt (hvis vi lige ser bort fra Færøerne og Grønland), og på det sted i Danmark, hvor det BLÆSER ALLERMEST (hvis vi lige ser bort fra Færøerne og Grønland),.

 

Så må vi jo se om teltene kan blive stående, når den næste ORKAN hærger området. Og på et eller andet tidspunkt kommer den jo nok.

 

HVEM MON DER KAN TÆNKES AT VÆRE KOMMET PÅ DENNE IDE?

 

Når vi nu nævner Grønland og Færøerne. Har vedkommende overset denne mulighed? Dér blæser det nok endnu mere og er noget koldere - hvis vi lige ser bort fra det IS-KOLDE flygtninge-klima, Regeringen har skabt i Danmark. Og så vil flygtningene jo være endnu længere væk fra Hellerup, Gentofte, Lyngby o.s.v..

 

PS IKKE FOR AT HOVERE, MEN ALLEREDE SØNDAG DEN 29. NOVEMBER VAR DEN GAL. HELE TELTLEJEREN MÅTTE EVAKUERES TIL EN BYGNING, VISTNOK EN IDRÆTSHAL ELLER LIGNNENDE. OG HVAD KAN VI SÅ LÆRE AF DET?

 

 

2. december 2015

 

Danmark skal - for de fuldt stemmeberettigedes vedkommende - til folkeafstemning torsdag den 3. december 2015.

 

(Folk der har permanent opholdsret i DK kan kun deltage i kommune- og regionsvalg, men ikke i folketingsvalg og folkeafstemninger udskrevet af regeringen. Det er vistnok det man kalder diskrimination af udlændinge med permanent opholdstilladelse i DK, der i øvrigt har de samme pligter til at betale skat og moms og lign. som danskere, d.v.s. borgere med dansk pas / statsborgerskab), og i øvrigt fuldt ud er underlagt folketingets luner og påhit over for befolkningen, herunder i form af særregel hvad udlændinge angår.)

 

Det er DDP´s klare indtryk, at de danske vælgere (inkl. udlændinge med dansk statsborgerskab) ikke forstår "en meter" af, hvad folkeafstemningen går ud på, ud over at der er/vil opstå et eller andet problem med noget, der hedder EUROPOL (en EU-politi-organisation). Hvis man ikke lige har gennemgået et kursus i EU-ret på jura-studiet eller lignende, så er stort set umuligt for den almindelige vælgere at vurdere, hvad han / hun skal mene om sagen, herunder vedrørende politikernes ”sange fra de varme lande”. Folkeafstemningen er således næsten udelukkende et spørgsmål om tillid til politikerne, såvel til de, der anbefaler at stemme ja, som til de, der anbefaler at stemme nej; rent bortset fra, at man først lige skal gøre sig klart hvad "ja" egentlig står for -, og hvad "nej" står for på stemmesedlen., når man står med stemmesedlen i boksen og ikke har set den før: Og der skal nok være en del, der snubler allerede i denne indledende fase.

 

Med andre ord: DDP anser folkeafstemningen den 3. december 2015 for et håbløst projekt for så vidt angår langt de fleste vælgeres mulighed sætte sig ind i afstemningens "anatomi", således at de er i stand til at foretage en egentlig politisk bedømmelse af folkeafstemnings-spørgsmålet.

 

NOGET ANDET ER OM REGERINGEN OG STATSADMINISTRATIONEN MÅSKE DELVIST SPILLER MED FORDÆKTE KORT, HVAD SELVE AFSTEMNINGEN "ANATOMI" ANGÅR.

MAN KAN HER BEMÆRKE, AT STATSMINISTEREN HAR VÆRET UDE LOVE FOLKEAFSTEMNINGER, HVIS DER - I JA-TILFÆLDET - SENERE SKAL AFGIVES SUVERÆNITET TIL EU. DEN SÅKALDTE "TIL SOLEN BRÆNDER UD - GARANTI". OG HVORFOR HAR STATSMINISTEREN VÆRET NØDT TIL DET?

KUNNE DET VÆRE, FORDI FOLKEAFSTEMNINGEN OG DENS RESULTAT DELVIST (NÅR MAN SER BORT FRA DE 22 RETSAKTERS, SOM AFSTEMNINGERN JO OGSÅ HANDLER OM) MÅSKE ER UDEN JURIDISK BETYDNING OG BARE ER EN MENINGSMÅLING?

DER HENVISES HERVED TIL SELVE "BRÆNDER UD-GARANTIEN”, SOM ER ET RENT BLUF-NUMMER / EN SYG JOKE, OG TIL, AT GRUNDLOVENS § 20, VEDRØRER "MYNDIGHEDERNES" AFGIVELSE AF BEFØJELSER TIL BLA. EU, MEDENS FOLKEAFSTEMNINGEN (BORTSET FRA DE 22 RETSAKTER) I REALITETEN VEDRØRER BEFOLKNINGENS AFGIVELSE AF DENS GRUNDLOVSSIKREDE RETTIGHEDER EFTER GRUNDLOVENS § 20 TIL FOLKETINGET.

RENT UMIDDELBART MENER DDP IKKE, AT DER HJEMMEL ANDRE STEDER I GRUNDLOVEN TIL AT FRATAGE VÆLGERNE DERES PRÆROGATIV, SOM DETTE PRÆROGATIV ER GIVET I GRUNDLOVENS § 20. MEN LÆRDE MENNESKER PÅ OMRÅDET KAN MÅSKE ANVISE DENNE HJEMMEL?!

Hvis der ikke findes den efterspurgte hjemmel i Grundloven / den danske forfatningsret, er folkeafstemningen (BORTSET FRA DE 22 RETSAKTER) så ikke uden retlig betydning, selv om det måtte blive et ja. OG ER DET BARE DERFOR, AT STATSMINISTEREN HAR AFGIVET EN ”SOLEN BRÆNDER UD – GARANTI”?

HVORFOR HAR STATSMINISTEREN IKKE I STEDET BARE FREMLAGT DE 22 RETSAKTER TIL FOLKEAFSTEMNING OG SÅ I ØVRIGT LADET RETSFORBEHOLDET STÅ? FORMENTLIG FORDI, HAN ØNSKER AT BRUGE LEJLIGHEDEN TIL AT KLIPPE HUL PÅ ”DET ELEKTRISKE HEGN” OMKRING DE 4 EU-FORBHOLD, DER IRRITERER STATSMINISTEREN OG HANS ”PARTEIGENOSSEN” GRÆNSELØST.

 

 

 

 

4. december 2015

 

Regeringen led et sviende nederlag ved folkestemningn i går. Afgørelsen var klar i den forstand, at en fintælling ikke vil /ville (?) ændre på det materielle resultat: "nej". Sejren til Nej" var dog ikke stor, idet kun godt 3 % af de afgivende stemmer var afkrydset i den - efter Venstres mening - "forkerte" rubrik.

 

Måske er det derfor, at forskellige regeringsmedlemmer, herunder statsminister L. L. Rasmussen, har svært ved at undlade at bebrejde vælgerne for udfaldet af afstemningen. Regeringens medlemmer er - taget efter de repræsentanter vi har hørt på TV - stinkende sure på vælgerne.

 

Venstre / Regeringen udviser således en skamløs adfærd overfor vælgerne, folkeafstemningsinstituttet og folkestyret i det hele taget. Partiet optræder - som det jo har for vane - elitært, bedrevidende og nedladende overfor "vælgerdybet", samtidigt med, at de TV-optrædende ministre også virker modløse, pessimistiske, ja nærmest opgivende, hvad fremtiden angår.

 

For vælgerne har for alvor slået skår i udsigten til, at Venstre´s brændende ønske om, at afskaffelse af de fire EU-forbehold kan realiseres inden for nærmeste fremtid - og måske også inden for overskuellig fremtid. Og hvem ved: måske går EU mere eller mindre i opløsning i stedet for? Det er der i hvert fald nogle af de toneangivende debatører, der antyder.

 

Spørgsmålet er, om ikke statsministeren -på grund af nederlaget og de mod vælgerne rettede særdeles sure miner og attituder - burde tage den fulde konsekvens og den mest ærlige, logiske og sømmelige konsekvens af den afholdt folkeafstemning, nemlig at indgive sin afskedsbegæringen til Dronningen?

 

Måske skal man lade "vælgerdybet" tale en gang til. Det kunne måske rense luften i det politiske "bageri".

 

 

 

 

5. december 2015

 

Midt i efterdønningerne efter "folkeafstemnings-hurlumhejet" må vi ikke glemme den "stunt", Venstre-regering startede på kort før, der gik folkeafstemning og EU i den.

 

DDP har ikke undersøgt, om Dansk Folkeparti sover i timen eller de bare holder lav profil og lader deres ellers så højt profilerede forsvar for den almindelige lønmodtager og pensionist i stikken. Eller om de ligefrem støtter forslaget

 

Det har fra starten af Venstre-regeringens regeringstid været klart, at man arbejde på at få indkomst-skattelettelser. Partiets hykleri har dog kørt på, at det sandelig skulle være i bunden af skatteskalaen, hvilket alle os med lidt forstand på tingene kun har et hånligt fnys til overs for.

 

Da Dansk Folkeparti ikke har forsømt nogen lejlighed til fortælle Regeringen at indkomst-skattelettelser ikke lige var det der stod øverst på deres hit-liste, har Venstre måttet finde på andre julelege til at skaffe sig skattelettelser, medens de har regeringsmagten, vel vidende, at regeringsmagten kun er til låns, som deres egen chef jo ynder at sige.

 

Da Venstre således ikke kunne regne med at få DF´s støtte til indkomst-skattelser, så har en af Venstres kvikke hoveder kommet op med forslaget om sænkning af punktafgifterne ved bilkøb, den såkaldte registreringsafgift. DDP ved ikke hvem det kvikke hoved er.

 

Efter Registreringsafgifts lovens § 4 skulle der indtil nævnte forslag til lovændring ved køb af en ny bil betales 105 % i afgift af salgsprisen for den dels vedkommende, der udgør 82.800 kr., 2016-prisen, medens der for den del af salgsprisen der ligger over nævnte beløb skal betales 180 %.

 

I h. t. den nævnte forslag til lovændring skal 180 %´s-afgiftsatsen nu ændret til 150 %.

 

Denne ændring har medført, at f. eks. en Porsche 911 til ca. 1,2 mill. kr., iflg. et dagsblads website, bliver næsten 350.000 kr. billigere. Hvis man tager udgangspunkt i dette tal svarer det til, at man i stedet havde afskaffet topskatten på 15 % iflg. for et års skattepligtig "top-indkomst" på ca. 2,3 miil. kr. Alt i alt: en nice "lille" "skattelettelse" til de allermest velstillede.

 

Men man behøver ikke at købe så dyr en bil for at realisere en "skattelettelse", der kan ses og mærkes. Bare tænk på, hvad erhvervsvirksomhedernes "flådebiler" koster. Rask væk mellem en halv og en hel mill. kr. Biler som velstillede danskere til stadighed køber privat eller gennem virksomheder.

 

Ved køb af en bil til 600.000 kr. vil registreringsafgifts-besparelsen være 30 % af 517.200 kr., lig med 155.160 kr. Mon ikke de fleste folketingsmedlemmer kan få råd til sidstnævnte bil, ikke mindste efter afgiftsnedsættelsen på 30 %.

 

Alt i alt et smart halvfordækt "skattelettelse", der er til mærke, men som måske ikke lige griner alle de danske fattigrøve, der ikke har råd til - eller lyst at købe sådanne dyre biler, lige op i ansigtet.

 

DDP´s mission er i denne forbindelse at gøre opmærksom på, at mennesker, der slet ikke køre bil, eller kun har råd til en fattigrøvsbil bliver fuldstændigt gjort til grin, for de penge de har eller ikke har, ved det omtalte lovforslag, der - så vidt det ses og forstås efter Folketingets web-site - ventes vedtaget i Folketinget ved tredje-behandlingen den 21. december 2015.

 

Men sådan bliver det atter jul igen i år på - og uden for Borgen, i alt fald for de velstillede og det endda med en nice"lille" "julegave" til såvel folketingets medlemmer som deres "venner" uden for Borgen.

 

Men det jo havde været mere ærligt, hvis Venstre-regeringen var kommet ud med et lovforslag om rigtige bund-indkomstskattelettelser, som de jo har lovet vækgerne, i stedet for julegaveindpakkede "kvasi-top-skattelettelser"; og det havde været meget mere politisk acceptabelt set fra DDP´s synsvinkel.

 

DDP går ind for samfundsøkonomisk funderede skattelettelser, men det skal .......... være i bundet af indkomstskalaen - ikke i toppen! Og det må ikke være på bekostning af de fattige danskeres velfærd!!

 

 

10. december 2015

 

DDP is hereby starting to write in english i order to get to a wider audiens. Please forgive spelling-faulties and other semantic or linquestic faulties!

 

To day DDP wants to tell you about the danish fugitive-tent-camp(s).

 

The danish fugitive-secretary or whatever her officiel title is, has earlier this automn establish a tent-camp to some of the fugitives, who have arrived in Denmark.

 

Now the fugitive sekretary has announced, that she vill set up four more fugitive-tent-camps in Denmark. And she has even announced, where these 4 camps skal be establed in Denmark.

 

And this in spite of, that the first camp already - due to a storm - had to be evacuated for som days, where the miserable fugitives had to be moved to a school or such. We do´nt know, whether the tents actually blew away or not, because the danish tv-stations - as far as DDP knows - has not told us about it. And, yes, this website did warn about the storm-risk!

 

But this storm-event has not stopped the fugitive-secretary og her boss - the danish prime-minister - from going on with til tentcamp-fugitive-project.

 

So four more tent-camps it is going to be.

 

DDP hopes, that there is not going to be more dangerous storms, including snowstorms, this winter or later winters, as much as we hope, that the snow not will fall in such a large scale, thats the tents leaks og brakes down.

 

If that wish is not fulfílled, the danish prime-minister has the full responsibility for the consequenses, no matter whats these consequenses might be. An DDP will be back on this website to remind the readers of his responsibility.

 

 

14. DECEMBER 2015

 

Der er indgået en klimaaftale i Paris.

 

Det vil vise sig senere, om aftalen får nogen betydning - og i så fald, hvilken betydning, den får.

 

 

 

5. FEBRUAR 2016

 

Der er nu vedtaget, hvad der vistnok bliver kaldt "smykkeloven", ved. flygtninge, der søger assyl i Danmark. Iflg. TV-avisen skal politiet "beslaglægge" (dette ord bruger TV-avisen) smykker, der (enkeltvis, går DDP ud fra) har en værdi på over 10.000 kr.

 

"Beslaglægge" er formentlig et forkert ord at anvende, da der formentlig faktisk er tale om KONFISKATION. (Se nedenfor!). Der er formentlig tale om en konfiskation, FORDI ASSYULANSØGERNE FORMENTLIG ALDRIG SER DERES EJENDELE IGEN. Beslaglæggelse er efter dansk ret et midlertidigt retsindgreb, som politiet kan anvende vedr. ulovlige genstande, herunder smuglervarer. Konfiskation har hidtil været et tvangsretsindgreb, der kun kunne foretages af de danske domstole, nemlig ved afsigelse af en DOM. DOMSTOLENE skal som bekendt - jævnfør Grundlovens § 3 - kunne virke uafhængigt af regeringen og folketinget og UDGØRE BORGERNES RETSVÆRN MOD OVERGREB FRA REGERINGEN OG FOLKETINGET. SPØRGSMÅLET ER OM DEN OMHANDLENDE FORM FOR KONFISKATION, DER JO FAKTISK ER EN ADMINISTRATIV KONFISKATION, ER GRUNDLOVSMEDHOLDELIG!! Det kunne være interessant at vide, hvorledes Danmarks forfatningsretseksperter vil vurdere dette spørgsmål.

 

Der er i det hele taget tale om en ganske usædvanlig fremgangsmåde fra den danske regeerings side. Regeringen har begrundet smykkeloven med at flygtningene skal bidrage til at dække udgifterne til deres ophold i Danmark, hvis de kan. MEN DET ER IKKE BEGRUNDELSE FOR AT KONFISKERE BORGERES VÆRDIER, HELLER IKKE SELV OM DET DREJER SIG OM UDENLANDSKE BORGERE, DER SØGER ASSYL.Hvis det var et pengespørgsmål, kunne man sige til assylansøgere, at de selv skal betale for deres ophold (husleje og mad) så længe de har værdier at betale med, OG MAN KUNNE VÆRE DEM BEHJÆLPELIG MED AT SÆLGE DERES EJENDELE. MEN MAN KAN IKKE BARE FRATAGE DEM DERES EJENDOM VÆRDIER "UP FRONT", BARE FORDI DE SKRIVER UNDER PÅ EN ASSYLANSØGNING. DET GÅR BARE IKKE.

 

Et spørgsmål der trænger sig på i denne forbindelse er: hvis en flygtning får konfiskeret værdier for 50.000 kr. f. eks., vil det beløb, som værdierne indbringer ved salg eller som foreligger i form af penge medbragt af den pågældende flygtning, så blive sat ind på en spærret bankkonto, som flygtningen så skal anvende til betaling for sit ophold i Danmark i form af flygtningenadministrationens hævninger på kontoen, eller går provenuet ved salget eller de foreliggende kontanter (i udenlandsk såvel som i eventuelle danske kroner) ind i statskassen eller en anden offentlig kasse? Med andre ord: er der tale om en tvangsopsparing (en art besslagslæggelse) eller en egentlig og rendyrket konfiskation?

 

Smykkeloven er måske ydermere forvaltningsretligt problematisk. Når flygtningen søger assyl, må de være underlagt dansk forvaltningsret, da de ved ansøgningen er underlagt regeringens administrative kontrol. Beslaglæggelse / konfiskation må være en forvaltningsakt, der kræver opofyldelse af en række retsgarantier, herunder begrundelse for forvaltningsaktens lovlighed, høringsret og klageadgang til højere administrativ klageinstans samt domstolsprøvelse. (Det sidste er probematisk for de danske politikere, da assylansøgere jo ikke har adgang til domstolsprøvelse af deres assylsag). ER DE OMTALTE RETSGARANTIER OPFYLDTE? Pressen har i hvert fald ikke nævnt, at der skulle være indbygget sådanne værn i den nu vedtagne lovbestemmelse.

 

Smykkerne bliver formentlig solgt på auktion (men får de auktionsbydende at vide, at der er tale om "flygtningesmykker", inden de byder? Næppe! I og med, at der er tale om et tvangssalgt - som sagt formentlig på auktion, vil genstandene formentlig kun indbringe en brøkdel af det, de har kostet. Så ud fra hvilket værdidi kriterium, skal politiet vurdere smykkernes værdi; deres indkøbspris, deres tvangssalgspris eller et helt tredje værdikriterium?

 

Et par af de smykkekategorier, der kan være tale om er fingerringe og armringe. Vil dyre vielsesringe blive konfiskeret? Forhåbentlig og formentlig ikkeikke. Kan politiet afgøre om en ring er en vielsesring eller ikke? Hvad med forlovelsesringe. Bruges der i de lande, som flygtningene kommer fra armringe som ægteskabssymbolsmykker i stedet for eller sammen med ringe.

 

Hvad med ure? Ure til en indkøbspris påover 10.000 kr. er vel ikke så udsædvanlige. Og hvis dette ur er asylansøgerens eneste ur, skal man så kunne rykke det af flygtningens arm, hvis han nægter at aflevere det, fordi han så ikke kan se hvad klokken er, når han har behov for det. Er det ikke en fundamental menneskeret ikke at skulle aflevere sit eneste armbåndsur, uanset hvad det har kostet.

 

 

 

6. februar 2016

 

Så skete det igen. Københavnerbanditterne løber med klatten. For 9.717.653 tyvende gang. Denne gang var provinsens børnehjertekirugi, det gik ud over. Og så Riget!!, hvor alt muligt ............... i mange år har sat dagsordenen. Og hvad gør provinspolitikerne? De sidder bare og gaber med åben mund og polypper!

 

 

 

 

14. februar 2016

 

På et af de elektroniske mediers, MSN´s, danske udgave overfaldes "Denmark" verbalt af den kendte amerikanske "Business-TV-star" Trish Regan, der tidligere huserede på det kendte amerikanske business-site Bloomberg, hvis politiske ståsted ingen kan være i tvivl om. Tidlig i 2015 (vistnok omkring 1. marts) forsvandt hun pludselig fra den nævnte stations daværende - primetime-Closing Bell-program, "Streetsmart", der gik i luften omkring det tidspunkt, hvor børserne i New York lukker.

 

Nu dukker den - ud fra Bloomberg-udsendelserne at dømme - noget kølige Trish Regan som sagt op på det nævnte medie med en link til en famøse svada, som Mrs. Regan har "indtalt" hos sin - åbenbart - nye arbejdesgiver, det kendte TV-prram, Fox-News, hvis politiske ståsted slet ikke behøver nærmere omtale.

 

I det nævnte indslag fastslår Mrs. Regan, at Danmark har levet på en velfærs-drøm, som man nu er ved at vågne op fra, da drømmen ikke kan realiseres i virkeligheden. Undervejs får de danske skatter, bilregistreringsafgifter og studiestøtteregler en over nakken med groft fejlaftige, faktuelle påstande, ligesom hun bruger Sverige, dels som et andet skræmmebillede på overdreven, urealistisk velfærd, og dels som et eksempel til efterlevelse for Danmark, hvad genopretninger af realistik samfundsøkonomi angår.

 

Det hele skyldes, den amerikanske, demokratiske præsidentnomineringskandidat, Bernie Sanders, der efter de hidtidige to primærvalg tilsynelandende er en trussel for Det Demokratiske parti´s ukronede dronning, Hillery Clinton, har henvist til de scandinaviske lande - Sverige og Danmark - i relation til hans promovering af velfærdsgoder som fri læge- og sygehushandling samt gratis universitetsstudieplads ovenkøbet med studiestøtte, som Mrs. Regan fremstiller som en slags løn for at studere.

 

Altsamen noget som Mrs. Regan ikke bryder sig om, da hun mener det er nationaløkonomisk urealistiskt. Men som hun på den anden side rigtig godt kan lide, fordi det kan bruges som skræmmekampagne mod Bernie Sanders, hvis henvisning til den skandinaviske model efter sigende har tag i de unge vælgere i US og derfor gør stationer som Fox, CNBC og Bloomberg så nervøse, at de kommer til at afsløre, hvor ussel og primitiv deres form for journalistik i realiteren er. I realiteten har det ikke noget med journalistik at gøre.

 

For CNBC´s konkurrent, Bloomberg´s, vedkommende kom det også klart til udtryk hos den kendte journalist, Charlie Rose, der forlleden dag havde lokket Bernie Sanders i studiet - åbenbart med samme formål som Trish Regan´s svada - nemlig at begå "karaktermord" på den ældre mand/præsidentnomineringskandidat, som åbenbart er ved at skræmme livet af det ultrakonservative US med hans "skandinaviske velfærdsmodel".

 

 

Here is DDP´s comment to Mrs. Regan and Mr. Rose:

 

How about starting up cleaning your own backyark, with

 

its states- and federal-debt on the brink of state- and federal bankcrupsy - in reality USA is just as much bankcrupt as Greece and is only carrying on by its name, the name of the dollar and and of fear of the consequenses of a USA-bankcrupsy, which might as well com one day, as the seems unable to do somting about it, while the federal financingproblems is just getting worse and worse

 

its week and currupt privat bankingsystem, at least as far as the big ("not to failed") banks are concerned, where the bosses and there helpers take out millions and millions of dollars in saleries, while there banks are bleeding on the cost of the bamks customers and the US-tax-payers, and where all kinds of "sick" inancial products is floading around ind the American financial universe

 

its currupt exchangessystem, manipulated by crimenal white collars and there manipulated robottrading machines, p.t. sending the rates of shares, bonds, foreign exhanges and so on rollercoasters with no reference to economic reality what so ever. - NYSE and Nasdac are nothing but Las Vegas-Casinos in New York, where fancy dressed individuals on the greedy hunt for higher and higher income is running around and playing there stupid games, while they are trying to sound like and look like, they do a very important work

 

its big racialproblems, not at least showing up in the crimininal justice- and jailsystem

 

its millions and millions of onemployed people and its millions and millions of people on wages so low, that they have to have two or three full-times jobs - all in all: whitespread poverty through out the whole nation with no view to improvements

 

its millions and millions of homeless people living under bridges and the likes, begging and maybe steeling to stay alive

 

its milliions of narko/drug-users living on criminaty and prostetusion and often homeless

 

its run-down schools in the poverty districts in the cities, leaving millins og millions of poor people chrildren with no ore only scarces basic educational fundemental background for there lives and therefore no hope for the future exept for a criminality career

 

its huged crmininaly rates around the whole nation, amongst other reasons caused by its white-spread poverty

 

its millions of illegal citizens employed illegal by millions and millions of americans on waged so low, that its looks like slavery for which the US has special historic qualifications

 

its unimaginabel pollution around the whole United States, which nobody in US does anything about execpt for blaming other contries around the world for not doing enough against there pollution

its enormous, accentuatedand accerating weapon-problem - with school-shootings and the likes - US has yet not left the wild west period with its O K Corral syndrome - shoot first and then do´nt ask questions - The "Every man should have a gun"-syndrom. Then nobody dears to shoot on others, seems to be the argument. Americans are born with a gun is the filosofy

 

its stockpiles of atomic bombes waiting to be used, just like USA, as the only nation in the world ever to have used atomic bombs, did in august 1945,where two atomic bombs killed 250.000 innocent, civilian people in the two big japanees cities, Hiroshima and Nagasaki. What are US goning to do with all these bombs? That question og the atomic bombs stockpiles is a tabu (a "no go, no see and no do") in "Gods own country", just like the Hiroshima- and Nagasaki-bombings are tabues. Because that could really get people very worried and maybe unpredictable in there behavior. So the bombs are just waiting for something to happened. Have US ever paid damages to Japan or to the relatives to the killed or to the wounded or there relatives? Don´t think so. Have US ever excused for there behavior in august 1945? Don´t think so. And what about there flying around the world with atomic bombs as cargo, which they usually deny? Throwing atomic bombs at innocent civilians are crimininal behavior (mass-murder and crime against humanity) for which there is no statute of limitation

 

And how about the - according to international low - illegal camp in Cupa, which are not yet closed after all these years?

 

So Mrs. Regan (and Mr. Rose)! Do you think the danes would change the danish society and way of organising things, that is taking care of the poor, the old, the sick, the disabled and other minoritygroups, that no longer can work and take care of them selves, for at society, where th the poor, the old, the sick, the disable and other minoritygroups are submitted to low or in the long run no help from society and therefor in the end of the day is landing under the bridges and similar places.

 

DDP do´nt think so!

 

And as far as the danish national economy concerns: Theres is no need to worry. The danish national economy´s health is ligthyears better than the USA ditto.

 

So dear Mrs. Regan with the cool eyes and the cool look on the screen. Welcome to Denmark!

 

 

 

 

6. marts 2016

 

Efter at De Konservative havde fået fyret Eva K. Hansen, var der nok nogen, der troede, at der ville blive rettet op på den katastrofale og skandaløse landbrugspakke.

 

Men De Konservative er åbenbart blevet så bange for deres egen skygge, at de er gået "politisk under jorden".

 

Partiet kunne virkelig have vundet respekt, hvis de havde prioriteret "bolden" fremfor "manden M/K". De havde i så fald UDEN ENHVER TVIVL kunne tvinge Lars Løkke til at rette op på det miljøkatastrofale miljømord.

 

I stedet fremstår De Konservative som en ynkelige vingeskudte forpjuske"politiske krager", som er nødt til at flygte, hver gang de ser noget, der bare kunne minde lidt om en journalist.

 

Men hvad værre er for partiet - som DDP efter Eva K-skandalens afslutning ikke kan have nogen som helst sympati for eller medlidenhed med - er, at "det agtværdie parti", der jo lige har haft 100 års-jubiklæum, nu måske kan se frem til at ryge helt ud af folketinget ved et af de kommende valg.

 

Hvad angår partiets formand, må hans dage som i den nævnte position nok være talte.

 

 

 

 

25.marts 2016

 

DDP går ud fra at, De Konservative´s formand ikke har læst DDP´s indslag af 6. marts d.å., og at det ikke er derfor partiet har skiftet kurs og besluttet offentligt at genoptage den miljøskandaløse landbrugs(gave)pakke.

 

Under alle omstændigheder er det måske godt for miljøet, idet DDP frygter dog, at der kun er tale om symbolske småjusteringer, der hverken gavner fugl, fisk eller "landdyr" på to eller fire ben og heller ikke er beregnet til at glæde naturens fugle eller fisk mv., men derimod kun GALLUP-FUGLEN (eller er det en GALLUP-FISK?).. Med andre ord: sædvanligt KONSERVATIV FIS OG BALONY, som vi har hørt så mange gange før! Og måske en tidlig APRILSNAR TIL DANSKERE, der - med god grund - er bekymret for miljøet.

 

(Skulle det mod al forventning forholde sig anderledes, hvad angår de konservative hensigter, æder DDP med glæde ovenstående "miljøopgylpning") i sig igen - til sat rent drikkevand, hvis sådan noget kan tappes af vandhanen).

 

 

 

16. maj 2016

 

Venstre-regeringen vil bruge 100 milliarder - og formentlig mieget mere - på nye krigsfly de kommende år - dels til anskaffelse af et antal af disse krigsmaskiner og dels til driftsomkomsterne vedr. de anskaffede krigsuhyrer.

 

Hvad skal masknerne anvendes til? Til at dræbe eller lemlæste et stort antal mennesker rundt omkring i verden - blandt andet i Mellemøsten. Dræbe eller lemlæste mennesker, som Danmark og danskerne ikke har noget som helst forhold til og ikke noget udestående med, og hvoraf mange også er fuldstændigt ikke-deltagende i de konflikter, som dræbemaskinerne vil blive indsat i. Desuden vil krigsapparaterne forårsager material skade på huse, infrastruktur og løsøre i stort omfang i de områder, hvor de skal opperere - som det så uskyldigt hedder.

 

Mens underklassen her i Danmark nu såvel som i fremtiden må hutle sig igennem tilværelsen for lud og kald vand og i det taget leve et håbløst og udsigtsløst liv uden indhold i tilværelsen, da de hverken kan få arbejde eller rimelige levevilkår, så rutter Venstre-regeringen - støttet af majoriteten af folketingsmedlemmerne - flot med mange-milliarderne til krigsmaskiner.

 

Så spørger man sig selv: Hvad foregår der?

 

Hvem er det egentligt, der er de virkelige beslutningstagere i denne sag? Er det alene Venstregeringen og deres politiske venner i denne sag? Er der overhovedet Venstregeringen og deres politiske venner i denne sag? Eller er det i realiteten formelt uden for regeringen og deres politiske venner i denne sag stående skulte kræfter, der har besluttet, at sådan skal bare det være: Den danske stat skal købe nye krigsfly med 100 milliarder og formentlg meget mere i udgifter til følge og dermed basta, Lars Løkke! Og i givet fald, hvem er disse kræfter? Og marionetterne (Folketingets flertal inkl. regeringen) har så bare at gennemføre denne beslutning.

 

I næste moment må man videre spørge: Hvad laver den danske presse - være sig den uddøende trykte presse som bit-pressen/skærmpressen i denne sag? I stedet for at udføre dens egentlige mission som kritisk presse så svælger de i ligegyldige, krigspersverse detaljer om de forskellige krigsflyssælgeres produkter. Men på den anden side: Hvad kan de gøre, hvis/når (?) de er fuldstændigt styret af - for offentligeheden - skulte kræfter og Venstre-regeringen.

 

DDP kender ikke svaret på disse spørgsmål. Men det, der andre der gør, uanset hvad svarene er!

 

Men DDP mner, at danskerne burde træde i karakter og tilrettevise polikerne, der jo trods alt har den formelle magt til at stoppe dette glade vanvidskøb.

 

 

12.september 2016

2025-PLANEN

 

Venstre-regeringen har fremlagt sin såkaldte 2025-plan.

 

Et sammensurium af forskellige forslag, der kun har eet formål, nemlig at lægge et tykt røgslør ud over det, der er regeringens egentlige og eneste formål med 2025-planen, nemlig en topskattelettelse på op til 5 % - vel at mærke uden indkomstergrænsen på 1 mill. kr., som man af takstiske grunde har forslået, men som man "nødtvunget" vil opgive for ikke at skulle udskrive valg.

 

Løkke må regne med, at et valg vil være hans farvel til dansk politik, da han formentlig taber valget til de røde,(og han har formentlig ikke en passende international post i ærmet), således at topskattelettelsen ikke bliver til noget.

 

Løkke og Samuelsen opfører p.t. et delitantisk teaterstykke af mest amatøragtig slags. De har formentlig allerede aftalt resultatet af de kommende forhandlinger med Dansk Folkeparti, der formentlig allerede har givet et underhåndstilsagn vedr. en ulimiteret topskattelettelse på 3 % uden indkomstgrænse, hvilket slutresultat Samuelsen formentlig allerede har accepteret.

 

Regningen for denne gaveregn til både de højlønnede, de meget højtlønnede, de velhvende og de rige, herunder de superrige, udskrives til underklassen i Danmark, nemlig til bistandsmodtagere, større børnefamilier og lignende grupper med de laveste indkomster.

 

Noget lignende som da Venstreregeringen sidste år med DF´s hjælp fik gennemført camuflerede indkomstskattelettelser i form af reduktion af registreringsafgiften på (nye) dyre biler.

 

DER ER INGEN RYSTEN PÅ HÆNDERNE - OG INGEN MURREN I VENSTREGELEDERNE. DET HELE ER TIMET OG TILRETTELAGT PÅ BESTE OLSEN BANDEN MANER - KOLDT OG KYNISK - OG ER DET IKKE BARE SÅDAN, VI KENDER PARTIET VENSTRE´S FOLKETINGSMEDLEMMER: ISKOLDE OG BEREGNENDE SUPEREGOISTER !!!